Sąd uznaje za problematyczne przedawnienie – skarga do Trybunału Konstytucyjnego

przez | 3 marca, 2023

W sądzie toczą się sprawy, które teoretycznie powinny były skrócić bieg przedawnienia, gdy opóźniał je Covid. Zdaniem sędziego umowa może być niekonstytucyjna, bo nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywała. Sprawa zostanie rozpatrzona przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ kwestie prawne zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Jarosławiu.

Jednocześnie, jak podaje Praw.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości „stara się o uchylenie art. 15zzr [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych decyzjach związanych z zapobieganiem, ochroną i zwalczaniem COVID-19 oraz inne kwestie Jak wspomniano wcześniej, przepis ten ma charakter tymczasowy, ze względu na pandemię COVID-19 i został zawarty jedynie w ww. aktach prawnych.

Tarcza Ochronna Covid 31 marca 2020 wprowadziła przedawnienie przestępstw i wykroczeń, przestępstw skarbowych, a inicjały – przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych – zostały zmienione, aby zapobiec blokadzie około 2 marca 2020 r., kontrola i kontrola COVID -19. Ustawy o szczególnych sposobach postępowania w przypadku innych chorób zakaźnych i wynikających z nich sytuacji kryzysowych. Miesiąc później taryfa została przywrócona ze zmianą 14 maja 2020 r. (obowiązuje od 16 maja). Pod koniec czerwca 2021 r., po nowelizacji ustawy antyterrorystycznej, ponownie zmieniono zasady Covid i ponownie zawieszono bieg przedawnienia (z wyjątkiem przestępstw karnych).

Poinformowano również, że okres „stop” będzie obowiązywał od 14 marca do 20 marca 2020 r. Do przepisów przejściowych dodano również: „Działania i kary przed wejściem w życie tej ustawy. przedawnienia zmiany tej ustawy”.

Ważne jest, aby odroczyć operację w krytycznym okresie choroby, w całym jej przebiegu oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu fazy terminalnej. A ponieważ nie wiadomo, kiedy to nastąpi, zdaniem prawników powstaną takie instytucje jak „bezterminowe odroczenie biegu przedawnienia spraw sądowych”.

Sąd kwestionuje klauzulę „konstytucyjną”.

Ta kwestia prawna zostanie zbadana przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ Jarosławski Sąd Rejonowy – Sąd Karny II zakwestionował konstytucyjność zawieszenia przedawnienia zeszłej jesieni. 15zzr. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej po upływie 5 lat przedawnia się przedawnienie postępowania karnego skarbowego. Oznacza to, że sprawa przeciwko oskarżonemu powinna zostać oddalona. Tu jednak pojawia się problem – art. 15zzr1 sekund. Pierwszy.

– W chwili powstania tego pytania prawnego nadal obowiązuje specjalny stan epidemii, który zastąpi stan zagrożenia epidemicznego od 16 maja 2022 r. (Ryzyko 25, art. 1 Rozporządzenia Ministra Rady Ministrów Republiki Kirgiskiej w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących epidemii) . Nie wiadomo, kiedy zagrożenie zostanie zniesione. Obecna sytuacja proceduralna pokazuje wpływ odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego na odpowiednie postępowanie karne, ponieważ Sąd Rejonowy w Jarosławiu był zobowiązany do zaakceptowania pierwotnego terminu przedawnienia i procedury. Ale,

Jankowska-Prochot Izabela: Wydłużenie terminu przedawnienia ścigania karnego i skarbowego

Jaki jest cel sądu? Po pierwsze, państwo nie określiło jednoznacznie terminu zastosowania zawieszenia przedawnienia lub zawieszenia wykonania orzeczenia w sprawach karnych oraz nie określiło maksymalnego terminu, jaki należy zastosować.

– W planowaniu tej kwestii prawnej – od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii minęło już prawie 2,5 roku, ale wciąż nie ma czasu na przedłużenie terminu przedawnienia. Kontrowersyjna praworządność tworzy w ten sposób system „zawieszania biegu przedawnienia na czas nieokreślony”, niszcząc w ten sposób poczucie przewidywalności i pewności prawa obywateli – podkreślił. .

„Trzymanie” jest więcej niż bezcelowe

Rozważając tę ​​kwestię sąd zauważył również, że obrona zaufania do państwa i prawa opiera się na założeniu, że działania władz publicznych powinny cechować się lojalnością i uczciwością wobec wszystkich obywateli oraz powinny sprzyjać pewności i stabilności prawa . Są w nim uczucia seksualne. Wspomniał także o praktyce Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą jednostki mogą ustalać konsekwencje swoich osobistych działań i wydarzeń w oparciu o aktualny stan prawny i życzenia ustawodawców. Nie zmieniaj tego arbitralnie.

Pewność prawa jednostki odnosi się do pewności prawa, która pozwala przewidzieć zachowanie organów państwowych oraz zachowanie jednostki (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. P 3/00). Jednocześnie art. 15zzr1 sekund nie spełnia tego żądania w 1 przypadku. Chociaż został wprowadzony we wczesnych stadiach pandemii, charakteryzujących się nieprzewidywalnością i płynną rzeczywistością, która wymaga skutecznych działań rządu, będzie kontynuowany w miarę utrzymywania się ograniczeń. pandemia jest stopniowo wycofywana i przywracana jest normalna aktywność. stosowanie zasad sprawiedliwości społecznej,

Powiedział: „Jeśli zastosowanie rozporządzenia doprowadzi do sytuacji pandemicznej, w tym nierozwiązanego stanu wyjątkowego, wówczas prawo wpłynie na spółkę w nieprzewidywalny sposób. – Nowe regulacje wprowadzone przez ustawodawcę nie powinny zaskakiwać słuchaczy kolejnymi działaniami władz. – Oczywiście ustawodawca ma dowolność w wypracowaniu przedawnienia, ale zawieszenie ze względu na zagrożenie pandemią czy epidemią oznacza, że ​​zawieszenie biegu przedawnienia może trwać latami z powodu braku przedawnienia. maksymalny termin. Pandemia ogranicza możliwość podejmowania skutecznych działań przeciwko organom wymiaru sprawiedliwości Jakie będą realne skutki – podkreślono.